Svätý archanjel Michael

archandel-michael-strih

Dokument o luteránskom znesvätení pražského kostola svätého archanjela Michaela: kostel-sv-michaela-v-praze-symbol-duchovniho-padu-ceskeho-naroda

Viď aj dokument: historia-prazskeho-kostola-sv-archanjela-michaela

Archanjel Michael je vodca nebeského vojska v boji proti silám zla, ktorý pretrvá až do konca sveta. Je úhlavným nepriateľom Satana a ochrancom veriacich. V slávnom a často citovanom Zjavení svätého apoštola Jána vedie neľútostný boj s červeným drakom (ktorý má farbu krvi násilne preliatej v ľudských dejinách) a v tomto boji háji ženu a jej narodeného syna, ktorí predstavujú Boží ľud a Cirkev, v ktorej je neustále prítomný Kristus.

Svätý archanjel Michael je hneď po Bohu samotnom a Panne Márii treťou najčastejšie uctievanou duchovnou bytosťou v modlitbách. Dôverujeme mu a sme si istí jeho obrovskou mocou. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď stojí diabol na prahu domova každého z nás sa musíme ešte viac obracať na jeho pokoriteľa a nášho ochrancu. Satanove nástrahy číhajú v dnešnej ľudskej spoločnosti na každom kroku a samotná Cirkev navyše vplyvom herézy modernizmu prežíva možno najhoršiu vieroučnú a pastoračnú krízu v dejinách, neplní si svoju úlohu a namiesto vedenia k spáse smeruje veriacich presne na opačnú stranu a diskredituje sa aj v očiach neveriacich.

Vzbura anjelov

Ako to teda vlastne bolo s Michaelom? Na počiatku dejín stvoril Boh spolu s ostatným svetom aj anjelov. Všetci anjeli boli najprv svätí a blažení, mali sa však osvedčiť v dobrote a tak si zaslúžiť vzácne milosti, ktorými ich Boh obdaril. Museli sa rozhodnúť – buď pre Boha, alebo proti nemu. Nevieme, akú presnú podobu mala skúška anjelov. Existujú logické domnienky, že Boh zjavil anjelom tajomstvo vtelenia svojho Syna Ježiša Krista. Keď im však toto tajomstvo zjavil, jedna časť povstala proti Božiemu Synovi a nechcela sa mu klaňať. Títo spurní anjeli pokladali jeho ľudskú prirodzenosť za príliš úbohú na to, aby sa s ňou Boh spojil a povýšil nad nich.

Preto sa vzbúrili proti Bohu. Plán vtelenia im v ich pýche pripadal nedôstojný a opovážili sa opovrhnúť vôľou Všemohúceho. Sám Lucifer vyriekol tie známe slová „Nebudem slúžiť!“, čím dobrovoľne a navždy zišiel z cesty pravdy, spravodlivosti a lásky.

Naproti tomu Michael odpoveďou „Kto je ako Boh?“ pravdu, spravodlivosť a lásku priam nasledoval a navyše tým poukázal na absolútnu pochabosť Lucifera, ktorý sa vydal cestou lži, skazy a zúfalstva. Jasne tým vyjadril, že služba Bohu – ktorému sa nič nevyrovná – nie je len povinnosťou všetkého stvorenia, ale aj nekonečnou radosťou.

V nebi vypukol boj

Svätý Ján v knihe Zjavenie opisuje nasledujúce udalosti takto: „Na nebi sa strhol boj. Michael a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Nato som počul mohutný hlas z neba: ,Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv…‘“ (Zj 12, 7 – 11)

Svätý Peter o tom píše: „Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.“ (2. Pt 2, 4)

A svätý Júda: „Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa.“ (Júd 1, 6)

Dante v Božskej komédii umiestnil Lucifera až na dno pekla ako zvrhnutého na zem, kde sa vytvoril obrovský kráter.

V zboroch svätých anjelov vyniká archanjel Michael ako víťazný bojovník za Boha a jeho kráľovstvo. Jeho meno, „Kto je ako Boh“, je aj jeho posvätné heslo. Boh mu prepožičiava moc na zdolávanie svojich nepriateľov. Preto je tiež svätý Michael osobitným ochrancom Cirkvi a vynikajúcim pomocníkom pre kresťanov, ktorí bojujú zdanlivo nerovný boj v prostredí Bohu nepriateľského sveta, čeliac tisícom rôznych vnútorných i vonkajších útokov na vlastnú vieru a vernosť Božiemu zákonu.

Inšpirácia svätým Michalom archanjelom

Činy a slová svätého archanjela Michaela nám ukazujú, že ctiteľ a pokorný služobník Boha nie je žiadny slaboch alebo chudák, keď celú svoju vôľu a život zveruje do Božej vôle. Aj človek odovzdaný Bohu je silný a mocný práve preto, že sa nespolieha na svoje schopnosti a sily, ale vlastnú existenciu a budúcnosť zveruje do rúk, vôle a moci bytosti, ktorá stojí vysoko nad ním a prevyšuje ho neopísateľným a nemera­teľným spôsobom.

 Rozhodnutie slúžiť svojmu Stvoriteľovi je známkou rozumnosti, sily a úcty k pravde – k skutočnosti, že tvor by bez svojho Stvoriteľa nielenže vôbec nebol na tomto svete, ale bez jeho pomoci by nebol schopný ani toho najmenšieho ušľachtilého činu. Pýcha a vychvaľovanie sa vlastnými výkonmi je výslovná vzbura voči Bohu a je to veľká opovážlivosť, ktorá si oprávnene zaslúži trest, ktorý postihol padlých anjelov, ktorí konali opačne, než konal svätý archanjel Michael.

Svätý Michael ako ochranca Cirkvi dominuje z vrcholu Anjelského hradu v Ríme, ktorý z histórie poznáme ako pevnosť pápežov. Je zobrazovaný v zbroji, ako poráža Satana.