Proroctvo sv. Františka z Assisi

Svätý František z Assisi, v roku 1226 ležiac na smrteľnej posteli, zvolal svojich bratov mníchov, aby im zvestoval proroctvo o dôležitých udalostiach na konci časov a varoval ich pred budúcimi útrapami a tiesňami. A tak toto jeho testamentárne proroctvo, zapísané v latinčine a vyskytujúce sa už v jeho najstarších dielach, bolo pre svoj vyše 750 ročný odstup od oznámených udalostí dostatočne chránené od manipulácií tými, o ktorých sa tu hovorí:

„Jednajte statočne, bratia, buďte silní a dúfajte v Pána. Časy veľkých útrap a zármutku sa nezadržateľne blížia {doslova: ..sa náhlia, aby nastali,} počas ktorých budú prevládať svetské i duchovné pomätenia a ohrozenia, láska mnohých ochladne a skazenosť i zlo prevýši každú mieru. Moc démonov bude viac ako obvykle uvolnená, nepoškvrnená čistota nášho i ostatných rádov bude znetvorená, takže bude iba málo takých medzi kresťanmi, ktorí budú počúvať s úprimným srdcom pravého pápeža a rímsko-katolícku cirkev.

Ten, ktorý nebude kánonicky zvolený, (ale) bude na vrchole útrap na pápeža vyzdvihnutý, sa bude rafinovaným spôsobom {doslova: s dôvtipom } snažiť mnohým naliať smrteľný jed {dosl.: smrť} jeho omylu. Potom sa pohoršenia rozmnožia, náš rád bude rozpol­tený, mnohé iné (rády) budú v rozklade, pretože sa nepostavili bludu na odpor, ale s ním súhlasili. Bude veľmi mnoho rozkolov medzi ľudom, rádovými mníchmi a medzi klérom. A keby tieto dni neboli podľa slova Evanjelia skrátené, boli by dokonca aj vyvolení (keď by to bolo vôbec možné) zavedení do bludu, keby neboli vedení mocnou búrkou nesmierneho Božieho milosrdenstva.

Proti našim reholným pravidlám a spôsobu života budú niektorí čo najostrejšie bojovať. Nastanú nesmierne pokušenia. Tí, ktorí sa osvedčia, prijmú korunu života.

Beda ale tým, ktorí svoju nádej vložia iba do rádového života, zlenivejú a nebudú vytrvalo odolávať pokušeniam, ktoré budú Bohom pripustené na preskúšanie vyvolených.

Tí ale, ktorí sa v žiarivom duchu lásky a horlivosti pre Pravdu budú držať pravej viery a pobožnosti, budú trpieť prenasledovaním a neprávosťami pre neposlušnosť ako schizmatici. Pretože ich prenasledovatelia budú – hnaní zlými duchmi – tvrdiť, že je čnosťou z poslušnosti voči Bohu {dosl.: veľkou poslušnosťou}, takýchto skazených ľudí pozabíjať a vyhladiť zo zeme.

Ale tu bude Pán príhodným útočišťom pre týchto utláčaných a zachráni tých, ktorí v neho verili. A oni, aby sa pripodobnili svojej Hlave, budú konať v dôvere. A keď sa rozhodnú počúvať Boha viac ako ľudí, získajú svojou smrťou večný život. A pretože nebudú súhlasiť s klamstvom a nezradia vernosť Pravde, nebudú  mať žiaden strach pred smrťou.

Potom bude Pravda mnohými kazateľmi umlčaná {dosl.: prikrytá mlčaním}, inými zasa pošliapaná a popieraná. Svätý život bude tými, ktorý sa k nemu (navonok) budú hlásiť, zosmiešnený a preto im Pán Ježiš Kristus nedá dobrého pastiera, ale zhubcu a ničiteľa.“

Proroctvo sv. Františka