Posolstvo Matky Božej z La Saletty

„Melánia, čo ti teraz poviem, môžeš zverejniť v roku 1858. Kňazi, služobníci môjho syna, svojim zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k poctám a pôžitkom, stali sa stokami nečistoty. Áno, kňazi si koledujú o pomstu a pomsta sa už vznáša nad ich hlavami. Beda kňazom a osobám zasvätených Bohu, ktorí svojimi spreneverami a zlým životom nanovo križujú môjho Syna! Hriechy osôb zasvätených Bohu volajú do nebies a privolávajú pomstu a hľa, pomsta je už predo dvermi, lebo sa už nenájde nikto, kto by bol hoden Večnému ponúknuť na prospech sveta obeť Baránka bez poškvrny.

Boh udrie spôsobom, ktorý nemá obdoby.

Beda obyvateľom zeme! Boh rozoseje svoj hnev a toľkým spojeným zlám sa nebude môcť nikto vyhnúť.

Hlavy a vodcovia Božieho ľudu zanedbali modlitbu a pokánie a démon zatemnil ich inteli­genciu. Stali sa z nich bludné hviezdy, ktoré starý diabol strhne svojim chvostom do záhuby. Boh dovolí starému hadovi, aby zasial rozbroje medzi vládcov vo všetkých spoločenstvách a vo všetkých rodinách. Ľudia zakúsia fyzické a morálne bolesti. Boh ponechá ľudí im samým a zošle tresty, ktoré budú po sebe následovať dlhšie ako tridsaťpäť rokov.

Spoločnosť stojí pred najstrašnejšími pohromami a najväčšími udalosťami. Ľudia nech sú pripravení na vládu železnej ruky a že budú piť kalich Božieho hnevu.

Nech námestník môjho Syna, pápež Pius IX. po roku 1859 už neopúšťa Rím, nech je pevný a statočný, lebo bojuje zbraňami viery a lásky. Budem s ním.

Nech nedôveruje Napoleónovi. Jeho srdce je dvojaké a až bude chcieť byť súčastne pápežom i cisárom, Boh sa od neho odvráti. Je tým orlom, ktorý chce stále vyššie a vyššie, no dopadne na meč, ktorý chcel použiť na to, aby donútil národy k vlastnému vyvýšeniu.

Taliansko bude potrestané za svoju ctižiadostivosť, keď bude chcieť striasť zo seba bremeno Pána Pánov. Bude tiež vydané vojne. Krv potečie zo všetkých strán. Kostoly budú zatvárané a zneucťované. Kňazi a rehoľníci budú vyháňaní a kruto zabíjaní. Mnohí opustia vieru a veľa sa ich odlúči od pravého náboženstva. Medzi týmito osobami budú aj biskupi.

Nech sa má pápež na pozore pred strojcami zázrakov, lebo prichádza čas, keď sa na zemi aj v ovzduší uskutočnia najúžasnejšie divy.

V roku 1864 bude z pekla vypustený Lucifer s veľkým počtom démonov. Postupne budú ničiť vieru aj u osôb zasvätených Bohu. Zaslepia ich natoľko, že s výnimkou osobitnej milosti prijmú tieto osoby ducha zlých anjelov. Početné rehoľné domy úplne stratia vieru a prídu o mnohé duše.

Na zemi sa rozhojnia zlé knihy a duchovia temnôt spôsobia všade všeobecné ochabnutie vo všetkom, čo sa týka služby Bohu. Veľkú moc budú mať nad prírodou. Budú jestvovať chrámy, kde sa bude slúžiť týmto duchom. Osoby budú týmito zlými duchmi prenášané z miesta na miesto a to aj kňazi, pretože sa nebudú riadiť dobrým duchom Evanjelia, ktorý je duchom pokory, milosrdenstva a horlivosti pre slávu Božiu. Budú kriesiť mŕtvych a spravodlivých. To znamená, že títo mŕtvi vezmú na seba podobu spravodlivých duší, ktoré žili na zemi, aby lepšie zvádzali ľudí. Títo takzvaní vzkriesení, ktorí nebudú nikto iní ako démoni v rúchu spravodlivých, budú hlásať iné evanjelium, opačné Evanjeliu pravého Ježiša Krista, popierajúce existenciu neba, dokonca aj duše zavrhnutých. Všetky tieto duše sa budú javiť akoby spojené so svojimi telami. Na všetkých miestach sa budú odohrávať neobyčajné čudá, pretože ozajstná viera zhasne a svet bude ožarovať falošné svetlo. Beda kniežatám cirkvi, ktorí sa budú zamestnávať len hromadením bohatstva na bohatstvo, zabezpečovaním svojej autority a pyšnou panovačnosťou.

Námestník môjho Syna bude musieť veľa vytrpieť, pretože určitý čas bude cirkev vystavená veľkým perzekúciám. Bude to čas temnôt. Cirkev prejde strašnou krízou.

Svätá viera bude zabudnutá a každý jedinec sa bude chcieť riadiť sám sebou a bude sa nad­raďovať nad svojich bližných. Civilná a cirkevná  moc budú zrušené. Všetok poriadok a spravod­livosť budú pošliapané. Budú len vraždy, žiarlivosť, lož a nesúlad bez lásky k vlasti a rodine.

Svätý otec bude veľa trpieť, budem s ním až do konca, aby som prijala jeho obeť. Zlí sa budú usilovať o jeho život, nepodarí sa im však ublížiť mu. Ale ani on, ani jeho nástupca, ktorý nebude dlho panovať, neuzrú triumf Božej cirkvi.

Všetky občianske vojny budú sledovať jeden a ten istý cieľ – zrušenie a vyhladenie akéhokoľvek náboženského princípu, aby sa tak dalo miesto materializmu, ateizmu, špiritizmu a všetkým druhom nerestí.

V roku 1865 dôjde k mravnému spustošeniu na svätých miestach. V kláštoroch zhnijú kvety cirkvi a démon sa stane akoby kráľom sŕdc. Nech všetci, čo sú v čele rehoľných komunít dávajú dobrý pozor na osoby, ktoré majú prijímať, pretože démon využije všetku svoju zlobu, aby do duchovných rádov uviedol osoby oddané hriechu, lebo neporiadky a láska k telesným pôžitkom budú rozšírené po celej zemi.

Francúzsko, Taliansko,  Španielsko a  Anglicko budú vo vojne.  Krv potečie po uliciach. Francúz sa bude biť s Francúzom, Talian s Talianom. Potom bude nasledovať všeobecná vojna, ktorá bude strašná. Na určitý čas sa Boh už nerozpomenie na Francúzsko ani Taliansko, lebo Ježišovo Evanjelium už nebude. Zlí rozvášnia všetku svoju zlobu na zabíjanie a vzájomné masakrovanie, ktoré prenikne až do domov.

Pri prvom údere jeho drviaceho meča sa zachvejú hory a celá príroda hrôzou, lebo zmätky a zločiny preniknú nebeskou klenbou. Paríž bude spálený a Marseille pohltené. Početné veľké mestá budú zničené a pohltené zemetrasením. Bude sa zdať, že všetko je stratené. Bude vidno len samú vraždu, bude počuť rachot zbraní a preklínanie. Spravodliví veľa vytrpia. Ich modlitby, pokánie a slzy vystúpia až k nebesiam a všetok Boží ľud bude prosiť o odpustenie a zľutovanie, bude prosiť o moju pomoc a orodovanie. Vtedy Ježiš v záchveve spravodlivosti a veľkého milosrdenstva voči spravod­livým nariadi svojim anjelom,  aby boli všetci nepriatelia usmrtení. Všetci prenasledovatelia cirkvi Ježiša Krista a všetci ľudia oddaní hriechu náhle zahynú a zem bude ako púšť. Vtedy nastane mier, zmierenie Boha s ľuďmi. Ježišovi Kristovi sa bude slúžiť, bude uctievaný a oslavovaný, všade rozkvitne milosrdenstvo. Noví králi budú pravou rukou svätej cirkvi, ktorá bude silná, pokorná, zbožná, chudobná a horlivá a bude napodobňovateľkou cností Ježiša Krista. Všade sa bude šíriť Evanjelium a ľudstvo urobí veľké pokroky vo viere, lebo robotníci Ježiša Krista budú jednotní a ľudia budú žiť v bázni Božej.

Tento mier nepotrvá dlho: dvadsaťpäť rokov bohatej žatvy im dá zabudnúť, že ľudské hriechy sú príčinou všetkých strastí, ktoré nás na zemi stretávajú.

Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bojovať proti pravému Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh.

Zem bude postihnutá všemožnými ranami (okrem moru a hladu, ktoré budú všeobecné), nastanú vojny až po vojnu poslednú, ktorú povedie desať antikristových kráľov. Všetci títo králi budú mať jediný cieľ a len oni budú vládnuť svetu. Ale ešte než sa to stane, vo svete bude panovať akýsi nepravý mier. Všetci sa budú chcieť len baviť. Zlí sa oddajú všemožným hriechom, ale deti svätej cirkvi, deti viery, moji ozajstní napodobňovatelia, budú rásť v láske Božej a v cnostiach, ktoré sú mi najdrahšie. Šťastné duše pokorných, vedené Duchom Svätým! Budem bojovať s nimi, až kým dôjdu do plnosti vekov.

Príroda si žiada pomstu na ľuďoch a vzdychá hrôzou v očakávaní, čo má prísť na zem, poškvrnenú zločinmi.

Chvej sa zem, i vy, ktorí vykonávate povolanie sluhov Ježiša Krista a ktorí vo svojom vnútri uctievate len seba samých, chvejte sa, lebo Boh sa vás chystá vydať svojmu nepria­teľovi, pretože sväté miesta sú skazené. Početné kláštory nie sú už domami Božími, ale pastvinami Asmodea a jeho druhov.

V takomto čase sa narodí antikrist z jednej hebrejskej rehoľníčky, nepravej panny, ktorá bude mať styk so starým hadom, majstrom nečistoty. Jeho otcom bude biskup, pri narodení bude chŕliť rúhania, bude mať zuby. Slovom, bude to vtelený diabol. Bude strašne revať, bude robiť divy, živiť sa bude len nečistotami. Bude mať bratov, ktorí aj keď nebudú inkarnovaní démoni ako on, predsa budú deťmi zla. Čoskoro na to bude každý z nich na čele armády a sprevádzať ich budú legióny pekiel.

Zmení sa ročné počasie, zem bude rodiť len zlé plody, hviezdy stratia svoj pravidelný beh, mesiac bude odrážať len slabé červenkasté svetlo. Voda a oheň spôsobia kŕčovité pohyby zemegule a strašné zemetrasenia pohltia hory, mestá atď. Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista.

Démoni vzduchu spolu s antikristom budú na zemi a vo vzduchu robiť veľké divy a ľudia budú stále zvrátenejší. Boh sa bude starať o svojich verných služobníkov a ľudí dobrej vôle. Evanjelium sa bude kázať všade a všetky narody sa zoznámia s pravdou!

Obraciam sa na zem s naliehavou výzvou: Vyzývam skutočných učeníkov Boha živého a kraľu­júceho na nebesiach. Vyzývam skutočných nasledovateľov Krista, ktorý sa stal člove­kom, jediného a ozajstného spasiteľa ľudstva. Vyzývam svoje deti, svojich pravých ctiteľov, všetkých, ktorí sa mi odovzdali, ktorí žijú mojim duchom. Konečne vyzývam apoštolov posledných čias, verných učeníkov Ježiša Krista, ktorí žijú v opovrhovaní sveta a seba samých, v chudobe a pokore, v opovr­hnutí a v mlčaní, v modlitbe a v umrtvovaní, v cudnosti a v spojení s Bohom, v utrpení a nepoznaní svetom. Je čas, aby vystúpili a prišli osvietiť zem. Choďte a ukážte sa ako moje deti. Som s vami a vo vás, aby tak vaša viera bola svetlom, ktoré vás bude osvecovať v tieto dni bied. Bojujte, deti svetla, vy málopočetní, ktorí vidíte, lebo čas časov, koniec koncov je tu.

Cirkev bude ponorená do temnôt, svet bude v ohromení. Ale tu príde Henoch a Eliáš, naplnení Božím Duchom, usilovne budú kázať Božie slovo a ľudia dobrej vôle uveria v Boha a veľa duší bude potešených. Prostredníctvom Ducha Svätého budú dosahovať veľké úspechy a odsúdia antikristove bludy.

Beda obyvateľom zeme! Nastanú krvavé vojny a hlad. Vypukne mor a nákazlivé choroby. Nasta­nú dažde s najhroznejším krupobitím, hromobitia, ktoré zničia mestá. Zemetrasenie, ktoré pohltí zem. V ovzduší bude počuť hlasy. Ľudia budú biť hlavou o múr, budú privolávať smrť, ale smrť im bude súčasne mukou. Zo všetkých strán potečie krv. Kto bude môcť zvíťaziť, ak Boh neskráti čas skúšky? Boh sa nechá obmäkčiť krvou, slzami a modlitbami spravodlivých. Henoch a Eliáš budú vydaní na smrť. Pohanský Rím zmizne. Nebeský oheň spadne na tri mestá a spáli ich. Celý svet bude zasiahnutý hrôzou a mnohí sa nechajú zviesť, lebo neuctievali pravého Krista, živého medzi nimi. Už je načase. Slnko sa zatmieva. Jedine viera bude žiť.

Tu je ten čas. Priepasť sa otvára. Tu prichádza kráľ kráľov temnoty. Tu prichádza šelma so svojími poddanými, sama seba nazýva spasiteľom sveta. Pyšne sa zdvihne do vzduchu, aby dosiahla samotné nebesá, ale zadrží ju dych svätého archanjela Michaela. Zrúti sa a zem, ktorá už po tri dni sa bude zmietať v ustavičných prevratoch, otvorí svoje lono plné ohňa. Šelmu s jej spoločníkmi navždy pohltia večné pekelné priepasti. Vtedy voda a oheň očistia a pohltia dielo ľudskej pýchy a všetko sa obnoví. Boh bude zase uctievaný a oslavovaný, ľudia mu budú slúžiť.”

Potom mi Svätá Panna dala stanovy Nového Duchovného Rádu. (Ide o stanovy rádu „Apoštolov Posledných čias“, ktoré ale nikdy neboli zverejnené).


Poselství Matky Boží z La Saletty

 

LaSalette 1

Melánie, to, co ti nyní řeknu, nezůstane navždy tajemstvím: můžeš to zveřejnit v roce 1858. Kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých tajemství, svou láskou k penězům, láskou k poctám a rozkoším se stali kloakami nečistoty. Ano, kněží přivolají odvetu a odveta visí nad jejich hlavami. Běda kněžím a Bohu zasvěceným osobám, které svou nevěrností a hříšným životem znovu křižují mého Syna! Hříchy zasvěcených osob volají k Bohu a k nebi a přivolávají trest a tento trest je již přede dveřmi, protože není nikoho, kdo by vzýval milosrdenství a odpuštění pro lid; není velkodušných duší, není nikoho, kdo by přinášel Věčnému neposkvrněnou Oběť za svět. Bůh zasáhne nevídaným způsobem! Běda obyvatelům této země! Bůh dá průchod svému hněvu a nikdo nebude schopen utéci před tolika pohromami najednou. Hlavy a vůdci Božího lidu zapomněli na modlitbu a na pokání, démon zatemnil jejich mysl; stali se bludnými hvězdami, které starý had svým ocasem smete do záhuby. Bůh dovolí starému hadu rozsévat rozdělení mezi ty, kteří vládnou, i do všech společností, do všech rodin; dopadnou na ně fyzické i morální tresty. Bůh zůstaví lidi jim samým a bude sesílat tresty jeden za druhým po dobu více než 35 roků.

 

la_salette 2

Společnost se nachází v předvečer hrozných trestů a těžkých událostí; lidé mohou očekávat, že budou spravováni železným prutem a budou pít z kalicha Božího hněvu. Nástupce mého Syna, papež Pius IX., ať neopouští Řím po roce 1858; ať zůstane pevný a velkodušně bojuje zbraněmi víry a lásky a já budu s ním. Pohleďte na Napoleona: má rozdvojené srdce a až bude chtít být současně papež i císař, Bůh ho opustí. On je onen orel, který touží vzlétnout stále výše, ale dopadne na meč, který chtěl použít a přinutit národy, aby ho zbožňovaly. Itálie bude potrestána za své ambice setřást jho Pána pánů; tak v ní propukne válka, krev poteče ze všech stran; chrámy budou zavřeny nebo znesvěceny; bude se pořádat hon na kněze a řeholníky; budou posíláni na krutou smrt. Mnozí opustí víru a počet kněží a řeholníků, kteří opustí pravou víru, bude veliký. Budou mezi nimi dokonce biskupové. Papež ať je na stráži proti těm, kteří budou konat zázraky, protože nastala doba, kdy se budou na zemi i na nebi dít mimořádné divy.

V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým počtem démonů vypuštěn z pekel; postupně vyhladí víru, a to i u osob Bohu zasvěcených; oslepí je do té míry, že bez zvláštní milosti převezmou ducha těchto zlých andělů; určitý počet řeholních domů zcela ztratí víru a způsobí tak záhubu mnoha duší. Zlé knihy zaplaví zemi a duchové temnot rozšíří ze všech stran ochabnutí všeho, co slouží Bohu. Budou mít velkou moc nad přírodou, vzniknou chrámy těchto zlých duchů. Budou přepravovat lidi z jednoho místa na druhé . Ani kněží nebudou žít podle dobrého ducha evangelia, který je duchem pokory, lásky a horlivosti pro Boží slávu. Mrtví vstanou a nabudou své podoby, jakou měli na zemi, aby snáze svedli lidi. Budou to ďáblové v lidské podobě, kteří budou hlásat jiné evangelium, než jaké hlásal Ježíš Kristus. Budou se dít obdivuhodné zázraky, protože pravá víra vyhasne a svět zaplaví falešné světlo. Běda církevním hodnostářům, kteří se budou zabývat jen tím, jak získávat bohatství, autoritu, a budou pyšně panovat! Náměstek mého Syna bude muset mnoho trpět, protože církev bude vystavena velkému pronásledování. Bude to hodina temnot. Církev bude procházet strašnou krizí. Zapomene na pravou víru v Boha, každý jedinec bude chtít být sám sobě vůdcem a povyšovat se nad sobě rovné. Civilní i církevní autorita bude znevážena, řád a spravedlnost budou pošlapány. Budou se dít jen vraždy, projevy žárlivosti, lží a nesvorností, bez lásky k vlasti a k rodině. Svatý otec bude mnoho trpět. Budu s ním, abych nakonec přijala jeho oběť. Zlí lidé budou podnikat atentáty na jeho život, ale nebudou schopni ukrátit jeho dny. Ale ani on ani jeho nástupce neuvidí triumf Boha a Církve. Všichni vládci světa budou mít stejný cíl, zničit a vyhladit všechno náboženství, aby uvolnili cestu materialismu, spiritismu a neřestem všeho druhu. V roce 1865 dojde ke zpustošení na místě Božím. Kláštery, květy církve, se stanou hnojištěm a ďábel se stane vládcem všech srdcí. Představení klášterů ať si dávají pozor na ty, které přijímají, protože ďábel využije vší zloby, aby uvedl do řeholí hřích. Po celém svět se rozšíří zlořády a láska k tělesným rozkoším. Francie, Itálie, Španělsko a Anglie budou ve válce. Krev poteče ulicemi. Francouz bude bojovat proti Francouzovi, Ital proti Italovi. Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž zničí oheň a Marseille se zalkne; velký počet měst bude zničen zemětřesením. Bude se zdát, že všechno je ztraceno. Všude budou mrtvoly, bude slyšet rachot zbraní a kletby. Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat k nebi a všechen Boží lid bude prosit o smilování, pomoc a záchranu.

 

maximim a melanie

Proto Ježíš Kristus pro svou velkou spravedlnost a pro své velké milosrdenství vůči spravedlivým poručí svým andělům, aby poslali smrt na jejich nepřátele. Jediným úderem zahynou pronásledovatelé Církve a Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu. Pak nastane pokoj, smíření s Bohem a s lidmi, lidé budou sloužit Kristu, budou se mu klanět a oslavovat ho. Všude rozkvete láska. Noví panovníci budou pravou paží církve, která bude silná, pokorná a zbožná, chudá a horlivá a bude následovat Ježíše Krista. Všude se bude hlásat evangelium a lidé budou dělat velké pokroky ve víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a lidé budou žít v bázni Boží. Ale tento pokoj mezi lidmi nepotrvá dlouho. Po 25 letech bohatých žní lidé zapomenou na ty, jejichž hříchy byly příčinou všeho, co potkalo zemi. Pronásledovatel Antikrist se svými vojsky zajme mnoho národů, zavede válku proti Kristu, jedinému Spasiteli světa. Prolije mnoho krve a bude usilovat, aby zničil úctu k Bohu a aby byl sám pokládán za boha. Země bude postižena tresty všeho druhu, kromě jiného morem a hladem, které se velmi rozšíří; nastanou války až do poslední války, kterou vyvolá deset králů Antikristových, kteří budou mít společný záměr a budou jedinými vladaři na světě. Lidé budou myslet na zábavu, zlí se oddají hříchům všeho druhu. Ale synové svaté Církve, praví synové víry, mojí praví následovníci, porostou v lásce k Bohu a v ctnostech, které jsou mi nejdražší. Šťastné pokorné duše vedené Duchem Svatým! Budu bojovat spolu s nimi až k dosažení úplné zralosti. Příroda si bude žádat odvetu a bude se třást hrůzou před tím, co postihne zemi poskvrněnou hříchem. Třes se, země, a ty, který vyznáváš, že sloužíš Ježíši Kristu, ale uvnitř se klaníš jen sám sobě! Třes se! Protože Bůh tě označí za svého nepřítele, neboť svatá místa budou místem zkázy: mnoho klášterů nebude již Božími domy, ale pastýře Asmodea a jeho lidu.

Bude to období, kdy se z židovské řeholnice, falešné panny, zrodí Antikrist, který bude ve společenství se starým hadem. Bude učitelem nečistoty; jeho otcem bude biskup. Při zrození bude ze sebe chrlit rouhání, bude mít zuby, jedním slovem, bude to vtělený ďábel: Bude vydávat strašné skřeky, dělat divy, žít v nečistotě: Bude mít bratry, i když to nebudou vtělení ďábli jako on. Budou to synové zla: ve věku dvanácti let budou známí pro podivuhodná vítězství, jakých dosáhnou; budou na čele vojsk tvořených legiemi pekla. Změní se roční doby, země bude plodit jen špatné plody. Nebeská tělesa ztratí pravidelnost svých pohybů. Měsíc bude vydávat jen slabé narudlé světlo. Voda a oheň budou tvořit na zeměkouli děsivé proudy a pohltí hory a města. Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. Démoni spolu s Antikristem budou konat velké divy na zemi a ve vzduchu, lidé budou ještě více zvrácení. Bůh bude pečovat o své věrné a o lidi dobré vůle; všude se bude hlásat evangelium, všechny národy poznají pravdu. Obrátím se k zemi s naléhavou výzvou, vyzvu pravé učedníky Boha, který žije a kraluje na nebi; vyzvu následovníky Krista, který se stal člověkem, jediným Spasitelem lidstva; vyzvu své děti, opravdu zbožné, ty kteří se mi zasvětili, abych je mohla přivést k svému Božímu Synu, ty, které nesu, jako by byli v mé náruči a žili podle mého ducha, kteří pohrdli světem a sebou, žili v pokoře, odříkání, mlčení a modlitbě, v utrpení, nepoznaní světem. A nyní jim dám, aby se vynořili a osvítili zemi. Jděte a ukažte se, že jste moje drahé děti, já jsem s vámi a ve vás, aby vaše víra svítila v těchto zlých časech. Kéž vaše horlivost vám dá hladovět po slávě a cti Ježíše Krista. Bojujte, synové světla! Vy, a těch několik málo, kteří vidí, že se přiblížil čas časů a konec časů. Církev bude zastíněna, svět strne hrůzou. Ale jsou zde Henoch a Eliáš, plní Božího Ducha, budou kázat s Boží mocí a lidé dobré vůle uvěří v Boha, mnoho duší bude posilněno, udělají velký pokrok v ctnostech Ducha Svatého a odsoudí ďábelské bludy Antikrista. Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlad, mor a nakažlivé choroby, budou prudké lijáky a zvířecí epidemie, bouře, které zničí města, zemětřesení, která zpustoší krajiny. Ve vzduchu bude slyšet hlasy; lidé budou hlavou tlouci o zeď a vzývat smrt, ale smrt bude znamenat jejich trápení. Odevšad poteče krev. Kdo by to mohl vydržet, kdyby Bůh nezkrátil dobu zkoušky? Slzy a prosby spravedlivých obměkčí Boha; Henoch a Eliáš budou usmrceni: pohanský Řím zmizí. Z nebe spadne oheň a zničí tři města. Celý vesmír bude naplněn strachem a mnozí se dají svést, protože se neklanějí pravému Kristu, který žije uprostřed nich. Pak se slunce zatmí, jen víra přežije. Čas je blízko , otevírá se propast. Přichází král králů temnot, šelma a její poddaní, domnělá zachránkyně světa. V pýše se vznese až k nebi, aby vstoupila do ráje. Ale smete ji dech archanděla Michaela. Spadne na zem, která se tři dny bude stále proměňovat, otevře svou ohnivou hruď. Šelma bude svržena navždy spolu se všemi svými následovníky do věčné propasti pekla. Pak oheň a voda očistí zemi a stráví díla lidské pýchy a všechny věci budou obnoveny. Všichni budou sloužit Bohu a oslavovat ho.

Prevzaté z lumendelumine.cz

Viď aj:

http://www.karmel2017.sk/apokalypticke-zjavenia/la-salette/

 

Posolstvo Matky Božej z La Saletty