Omša Rorate je pevná súčasť Adventu. Príchod Pána – jeho narodenie v Betleheme – sa v tradičnej forme Rímskeho rítu oslavuje od pradávna.

Charakteristikou omše Rorate je jej otvárací verš z knihy Izaiáša 45,8:

Roste, nebesia, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju stvoril.“

Ďalším znakom je, že sa celebruje ešte pred východom slnka, za tmy a za svetla sviečok. Ľudstvo očakáva v temnotách na svojho Spasiteľa ako múdre panny vo svetle svojich lámp, ktoré majú dostatok oleja.

Očakáva východ slnka – Ježiša Krista – Slnko Spravodlivosti.

Omša Rorate vznikla ako impulz na prvé cirkevné dogma koncilu Rímskej Cirkvi o Panne Márii – Bohorodičke roku 451.

Rorate je liturgická pamätná omša na počesť Preblahoslavenej Panny Márie, pre ktorú je používaná omšová forma zo sviatku Zvestovania o ktorom evanjelium hovorí, ako jej Archanjel Gabriel zvestoval jej počatie z Ducha Svätého. Pôvodne sa slávila táto omša v sobotu.

K protirečeniam liturgickej reformy 2. vatikánskeho koncilu z roku 1970 patrí, že omša Rorate síce nebola zrušená, ale skoro všade fakticka zanikla.

Kňažský seminár Our Lady of Guadalupe kňažského bratstva St. Petrus (FSSP) v Dentone, USA zverejnil film z tejto omše, ktorú slávia seminaristi na sviatok Našej milej Pani z Guadalupe, patrónky seminára.

Ďalšie filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=-EjHCYLukRY

https://www.youtube.com/watch?v=CBwh1OXw6uI

https://www.youtube.com/watch?v=MaEA6wK4RHk

Omša Rorate – najstaršia tradícia na Advent