Analýza apokalyptických zjavení

Začať môžeme už testamentom sv. Františka z Asissi, ktorý odovzdal bratom na smrtelnej posteli v októbri 1226, kde popisuje zradu Kristovej Cirkvi na „Konci Vekov“ (viď článok „Proroctvo sv. Františka“) a pokračovať v Ecuadorskom Quito z 2. februára 1634 kde sa zjavila Matka Božia mníške Márii Anne od Ježiša a kde hovorila o ťažkých časoch dvadsiateho storočia, keď cirkev príjme bludné učenia a bude zosvetštená. (Viď článok „Proroctvo Panny Márie z Quita“).

K apokalyptickým zjaveniam patria tiež vízie augustiniánskej mníšky, blahoslavenej Anny Kata­ríny Emmerichovej, stigma­tizovanej mystičky pripútanej paralýzou na lôžko, ktorá od roku 1802 zažívala vízie až do jej smrti v roku 1824. Už vtedy popisovala udalosti ako Satan a jeho démoni ničia Cirkev Ježiša Krista. (Viď článok „Vízie Emmerichovej o zrade cirkvi“).

Prvé už skutočne varovné apokalyptické zjavenie bolo zjavenie Panny Márie na La Salette 19. sep­tembra 1846 kde sa zjavila Melánii Calvatovej a Maximinovi Giraudovi, dvom jednoduchým pastierikom. Tu už hovorila otvorene a zreteľne o zrade Cirkvi a úpadku duchovenstva, ale aj o trestoch, ktoré budú nasledovať. (Viď článok „Lasaletské zjavenie Panny Márie“) a film na: https://youtu.be/-9O0EryPL0c.

Zjavenia v Lurdoch v r. 1858 sa udiali hlavne kvôli tomu, aby bola potvrdená dogma o Jej Nepo­škvr­nenom počatí, ktorá bola vyhlásená v r.1854 pápežom Piom IX. bulou Ineffabi­lis Deus. Ale bol to aj prejav Božieho milosrdenstva na povzbudenie viery v ťažkých časoch skúšok. Nie­čo podobné sa stalo presne o 100 rokov neskôr aj v československej Turzovke. Viď matus-lasut-zjavenie-panny-marie-na-turzovke a frantisek-grufik-turzovka-slovenske-lurdy.

Ďalej si treba osviežiť víziu sv. Jána Boska o dvoch pilieroch, ktorú videl vo vizio­nárskom, pro­rockom sne v roku 1862 a ktorá bola po jeho smrti vatikánskym episkopátom totálne zlikvidovaná a je dodnes všeobecne neznáma. (Viď článok „Vízie sv. Jána Boska o dvoch pilieroch“).

Vo Fatime v roku 1917 už Boh dôrazne ľudstvo varoval, keď ukázal svoju moc a silu. Tu sa stal veľký zázrak – tanec slnka. Lucia Santosová dostala tri „tajomstvá“ (ktoré boli v skutočnosti posol­stvá). Tretie z nich bolo načasované a malo byť odovzdané episko­pátu do roku 1960. Ale episkopát a pápeži ho nielen že neprijali, ale intrigami zákerne bojovali proti fatimským zjaveniam a proro­kovi – Lucii. To sú ná­zna­ky, že všetko je v priamej súvislosti s pripravovaným II. vatikán­skym koncilom. Z tretieho posol­stva Panny Márie sa stalo „tajomstvo“ a jeho skutočný obsah nie je dodnes známy. Lucia bola zákerne v roku 1960 – teda ešte predtým než začal II. vatikánsky koncil – izolo­vaná v portugalskom karmelitánskom kláštore (podobne ako už aj Melá­nia Calvatová z La Saletty, ktorej sa vtedy ale podarilo dostať sa z väzenia anglického karmeli­tán­skeho kláštora dramatickým spôsobom až po zása­hu pápeža Pia IX., aby tak mohla aj keď s 21-ročným oneskorením predsa len splniť svoje poslanie). Luciu mohol navštevovať iba ten, kto mal výslovné povolenie od vatikánskeho episkopátu. Nakoniec ju „zamenili“ za falošnú Luciu. Viď dokument – Dve sestry Lucie a článok: lucie-vypravi-o-fatime . Veľmi podrobne sa venuje „kauze“ Fatima český portál lumendelumine, kde je na túto tému 24 článkov: http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=Fatima

Pán Ježiš si medzitým pripravil svojho proroka – Máriu Valtortovú, ktorá bola takisto ako Emme­richová paralyzovaná na lôžku a prijala utrpenie na záchranu hiešnikov. Jej vízie začali na veľkonoč­ný piatok 23.04.1943 a trvali do jej smrti v roku 1961. Je to otrasné svedectvo o zrade Vatikánu. (Viď článok „Valtortová – úryvok“, (celá kniha je na: apokalypsa-marii-valtortovej), ako aj knihy Život Panny Márie, Život Pána Ježíše a životopis Márie Valtorty ako film na: https://youtu.be/oSLGeDEflhQ  ).

Náväzne po smrti Valtortovej sa udiali v Španielskom Garaban­dale posledné a najpresvedčivejšie apokalyptické zjavenia, ktoré sa diali počas celého II. vatikánskeho koncilu až do jeho ukončenia – 8.12.1965 – symbolicky v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia!

Od prvého zjavenia r. 1961 do posledného r. 1965 bolo narátané 2300 extáznych stavov štyrom dievčatám – vizionárkam. Aj tie chceli ísť do kláštora, ale Panna Mária im to výslovne zakázala aby ne­dopadli ako ich predchodkyne. Preto sa všetky vydali. Majú úlohu oboznámiť svet pred Božím varo­vaním, zázrakom (ktorý sa udeje v Garabandale) a trestom.

 Zázrak sa má udiať na sviatok jedného mučeníka eucharistie na veľkonoč­ný štvrtok a má to byť oznámené osem dní predtým.  (Viď článok „Garabandal a tiež „Hermenegild – mučeník eucharistie) .  Zázrak sa môže udiať v roku 2017. A ten rok bude súčasne 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime a 300. výročie založenia slobodomurárstva a 500. výročie Luthera. Varovanie má prísť pred zázrakom a trest bude nasledovať po zázraku – kedy presne nevie nikto.

Film o Garabandale je na: https://youtu.be/1yt9iGp4r3Y.

Zjavenia v Garabandale sa diali počas II. vatikánskeho koncilu až do jeho ukončenia. Tam bola zavŕšená zrada Ježiša Krista, ktorého „zvrhli z trónu“. Zavŕšením všetkého bolo, keď bol počas kon­cilu 29.06.1963 na sviatok apoštolov Petra a Pavla v kaplnke sv. Pavla vo Vatikáne slávnostne intronizovaný Satan! O tom píše Malachi Martin, ktorý patril celú dobu medzi vatikánsku elitu a bol zasvätený do všetkých tajomstiev. (Patril aj k tým, ktorí čítali 3. „tajomstvo“ z Fatimy). Napokon sa ale zriekol svojich väzieb a napísal geniálné dokumentárne knihy v štýle literárnom, naoko fiktívnom, v ktorých opisuje deje zo zákulisia Vatikánu. Svoju poslednú sľúbenú knihu, kde mienil ešte to nepo­vedané doplniť už nevydal, pretože bol v New Yorku rituálne zavraždený, keď mu bol do hrudi zarazený drevený kôl! Úryvok z tejto 906-stránkovej knihy, časť spojená s Fatimou ako aj samotný rituál intronizácie je preložený do českého jazyka. (Viď dokument: “Malachi Martin – Poslední papež“) –

a hlavne aj: http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=don-luigi-villa-10-cast

a http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=don-luigi-villa-11-cast

kde je mnoho dokumentov aj s fotografiami!

V roku 2017 bude nielen 100. výro­čie Fatimy, 300. výročie založenia slobodomurárstva a 500. výročie Lutherovej reformácie, ale sa má udiať aj akási význam­ná cirkevná udalosť spomínaná v Garabandale – a tou bude podľa všetkého odstránenie alebo zneuctenie ustavič­nej obetyNajsvätejšej Eucharistie!

Touto udalosťou bude avizovaná už podpísaná, doteraz utajovaná

synodálna  EXHORTÁCIA o decentralizácii Cirkvi

Viď článok: http://www.karmel2017.sk/papez-ktory-sa-chce-stat-bohom/

a hlavne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=okz7Ay0rR1g

https://www.youtube.com/watch?v=a8l0_AeNFJw

https://www.youtube.com/watch?v=166DnOPS7NY

Všetko sa točí okolo Najsvätejšej EUCHARISTIE!

Blesk a Vatikán