Okolnosti podrobne popisuje brnenský marianský spisovateľ F. Press vo svojej knihe „Děvečky Boží“: F. Press – Katarina Labouré – světice mlčení

Do pozornosti dávame aj film – Zázračná Medailonka – trajler:

https://youtu.be/dY4vOWKLmN8


Roku 1717 bolo založené slobodomurárstvo. S ním pricháza no­vý sve­tový rád, ktorý nie je založený na právach Božích, ale ľudských. Život sa stává dočasným, nie večným. Do tejto doby bol považovaný život iba za krátku pozemskú púť s myšlien­kou na nekonečnú večnosť a snahou uniknúť peklu. Preto katolic­ké heslo znelo: „Zachráň si svoju dušu“.

Teraz je tu rád, ktorý všetko toto ruší. Učenie o tom, čo je po živote, sa už vysvetľuje inak. Je faktom, že slobodomurárské ťaženie slávilo svoje veľké víťazstvo vo francouzskej revolúcii, ktorá na počiatku storočia začala šířiť svoje bludy do celej Európy. Jej vyvrcholením sa stáva vyhlá­senie parížskej komúny v roku 1830 a s ním aj všetkých budúcich zásad socializmu a komunizmu.

V tom istom roku sa v parížskom kláštore milosrdných sestier sv. Vincenca z Pauly v ulici du Bac zjavuje reholnej sestre Kataríne La­bouré Panna Mária. Skrz svoju zázračnú medailónku chce znovu zachrá­niť duše pred satanským besnením s prísľubom, že táto medailónka bude akoby znamením jej prítomnosti a nadprirodzenej pomoci. A tento sľub Matky Božej neostáva planým. Sprevádza ho nesmierne množstvo zázrakov, neskutoč­né obrátenia tých najzatvrdilej­ších odporcov viery, ateistov, slobodomurárov ako aj nespočetné množ­stvo činov najväčších hrdinov viery. Azda iba na več­nosti spoznáme, koľké milosti boli preukázané ľuďom touto tak zdanlivo nepatrnou svia­tostinou.

A tak môžeme vidieť, ako na jednej strane rastie moc slobodo­murárskej ríše, ktorá sa stále rozširuje, na druhej strane potom Pannu Máriu, ako zhromažďuje svoje vojsko. Znovu sa objavu­je to, čo bolo od počiatku dejín sveta – je tu  obec Božia a obec Satanova – potomstvo Panny Márie a potomstvo hada.

Ako nás informuje Apokalypsa, každá z týchto dvoch mocností stále intenzivnejšie pôsobí a pracuje. Na jednej strane drak, prvá a druhá šel­ma a na strane druhej Žena na nebesiach, odetá slnkom.

V čom spočíva úloha Matky Božej na Konci Časov?

Jej je totiž dané rozdrtiť hlavu Satana. Na konci časov bude používať rôzne nástroje – a tými nástrojmi sme my. Samozrejme do tej miery, nakoľko sa kto zjednotí s Ňou a podriadi sa Jej vôli, potom ona skrze neho, v ňom a taktiež s ním zvíťazí nad Sata­nom.

Obrátí sa mnoho duší, vzniknú nové inštitúcie, povstanú generá­cie nových, pravých, ozajstných a skutočných katolíkov – apoštolov Posledných Čias. To všetko dává nádej, zmysel ako aj odvahu tomu malé­mu zbytku a zvyšku, ktorí akoby hodení cez palubu sa ocitajú na okraji nielen vlastnej cirkvi, ale aj celej spoločnosti.

Vskutku a popravde, máme pred sebou veľkú úlohu!

Službe Nepoškvrnenej musíme venovať všetku svoju silu. Nemusíme nič vymýšľať, je to istá cesta do neba pre každého z nás a takisto veľká služba pre našich blížnych. Pokiaľ chceme byť v tejto dobe pravdivými katolíkmi, musíme žiť náš život v súlade s výrokom Matky Božej, ktorá povedala vo Fatime:

 Na konci moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!

 

 

27.11. – Zázračná Medailonka Panny Márie