IMG_1986

Prorok Eliáš na hore Karmel

Kláštor na hore Karmel

Kláštor Panny Márii Karmelskej na hore Karmel

Viď články na stránke

http://www.karmel2017.sk/karmel-symbol-viery-a-obety/

stránku http://www.karmel2017.sk/historia-karmelu/

a hlavne film:


Škapulíř Panny Marie Karmelské

scapolare

Dnes patří škapulíř (z latinského scapula – šat pokrývající plece) k svátostinám církví uznaným. Důvodem je zjevení, kterého se dostalo sv. Šimonu Stockovi 16. července 1251. Toto zjevení bylo církví oficiálně uznáno již 3. března 1322 poté, co sám papež Jan XXII. měl zjevení Panny Marie týkající se škapulíře. Dnes je 16. červenec v liturgickém kalendáři slaven jako svátek Panny Marie Karmelské. V tento den organizovala škapulířová bratrstva procesí ke cti Panny Marie Karmelské, Královny škapulíře. Hora Karmel (= ovocná zahrada) byla již v předkřesťanských dobách poutním místem zbožných židů.

Řád karmelitánů byl skutečně založen Bertholdem z Kalábrie (†1195) a několika poustevníky na této hoře v roce 1185, a tak původní úctu k Eliášovi zatlačila úcta Mariánská.

Jméno sv. Šimona Stocka (1165–1265) je úzce spjato s karmelitánskou mariánskou úctou.

Svatý Šimon byl Angličan a vyznačoval se svatým životem a velkou zbožností („natione anglicus vir magnae sanctitatis et devotionis“), jak se o něm říká v Legenda abbreviata. Narodil se v hrabství Kent, vedl poustevnický život, dokonce také na vysokém stromě. Po roce 1200 se připojil ke karmelitánům, které muslimové vyhnali ze Svaté země, protože na něho velice zapůsobila jejich mariánská úcta a přísná askeze. Po složení slibů a promoci na oxfordské univerzitě vrátil se Šimon do kláštera karmelitánů v Aylesfordu u Kentu. Jako koadjutor generálního představeného cestoval v roce 1226 do Říma pro papežské potvrzení karmelitánského řádu. Pak vedl několik let přísný kající život na hoře Karmel, dokud ho muslimský útlak nepřinutil k návratu. Jako 80letý ve funkci generálního představeného (od roku 1245) musel snášet velké útoky a pomluvy proti karmelitánům. Jejich kontemplativně asketické zaměření budilo takový odpor, že někteří žádali na papeži, aby řád zrušil. Honorius III. to odmítl, ale mnozí karmelitáni raději přešli k dominikánům a františkánům, čímž byl původní řád ohrožen.

Matka Boží však vyslyšela Šimonovy prosby o pomoc. Šest let po jeho volbě generálním představeným zjevila se mu 16. července 1251 svatá Panna jako karmelský květ (flos Carmeli). Karmelská královna předala přitom řádu apoštolské požehnání. Založila tak 1251 bratrstvo, které mělo být otevřeno i laikům. Podle svědectví Šimonova zpovědníka předala Panna Maria světci hnědý škapulíř s těmito slovy: „Milovaný synu, přijmi tento škapulíř tvého řádu jako znamení mého bratrství; je to znamení pro tebe a privilegium pro všechny děti z hory Karmel. Kdo v tomto šatu zemře, bude uchráněn věčného ohně. Hleď, je v něm znamení spásy, ochrana v nebezpečí a záruka pokoje a věčné smlouvy.“ V Sanctorale stojí toto zaslíbení: „In hoc moriens salvabitur.“ Od tohoto mariánského zjevení, které podnítilo velkou mariánskou úctu na hoře Karmel, je Panna Maria pokládána nejen za patronku a ochránkyni, ale přímo za zakladatelku karmelitánského řádu. Přísnou karmelitánskou řeholi, kterou sestavil Šimon podle vzoru řehole františkánské v roce 1226, schválil papež v roce 1247. Řád Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo je zařazen mezi žebravé řády. V bule Ex parte dilectorum papeže Inocence IV. z 13. ledna 1252 jsou karmelitáni poprvé papežem nazýváni Fratres beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.

V knize „Gefürth von Maria“ (Christiana-Verlag 1987) dokládá Holböck, jak velká byla úcta k Panně Marii Karmelské po jejím zjevení Šimonu Stockovi: V roce 1263 udělil papež Urban IV. odpustky za podporu znovuvýstavby karmelitánského kláštera na hoře Karmel, „kde má původ známý řád, založený k Boží slávě a ke cti slavné Panny a patronky jeho členů“. Bylo pak zasvěceno cti Panny Marie z hory Karmel mnoho kostelů. Na generální kapitule řádu v Montpellier v roce 1287 bylo zapsáno: „Vyprošujeme pomoc Panny Marie, panenské Matky Ježíšovy, k jejímuž následování a úctě byl založen náš řád na hoře Karmel.“ V ceremoniálu karmelitánského řádu z roku 1616 čteme o svátku zjevení Panny Marie Karmelské: „16. červenec, den památky Naší Paní na hoře Karmel, oslavují karmelitáni a celá Církev, že tento řád byl založen ke cti Matky Boží, která jeho syny a dcery zvláštním způsobem adoptovala, ozdobila je škapulířem, obdařeným velkými privilegii.“

škapulíř

 

Již první rok po mariánském zjevení se ukázalo, jak účinný je škapulíř. Šlechtic Walter z Hyntonu, smrtelně zraněný v souboji, byl první laik, který byl přijat do karmelitánského bratrství. Když přijal škapulíř, vyzpovídal se tento člověk, žijící spíše jako zločinec, který pohrdal svátostmi, a zemřel smířen s Bohem. To, co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí: ‚Služebník Mariin nebude nikdy zatracen.‘

Krátce po tomto obrácení rozšířil Šimon Stock škapulíř mezi laiky. Patří mezi ně svatý král Ludvík IX. a jeho matka Blanka Kastilská, král Filip III., anglický král Eduard II. a německý císař Bedřich III.

Počátkem roku 1322 měl papež Jan XXII. vidění: Maria k němu promluvila: „Všechny duše, které jsou členy škapulířového bratrství a splní určité podmínky, mají to privilegium, že budou co nejdříve, nejpozději v sobotu po své smrti (sabbato post eorum obitum) vysvobozeny z očistcového ohně a dovedeny na svatou horu věčného života.“ Toto zaslíbení o sobotě uvedl papež v bule z 3. března 1322. Od té doby mnoho papežů potvrdilo toto privilegium ve spojení s dodržováním čistoty přiměřené stavu a každodenní modlitbou hodinek Matky Boží nebo růžence.

Sestra Lucie z Fatimy dosvědčuje, že 13. října 1917 držela Panna Maria v ruce karmelský škapulíř: „Chtěla tím dát na srozuměnou, že si přeje, aby všichni nosili škapulíř. Pius XII. řekl r. 1950 celému světu, že škapulíř je znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Protože Srdce Panny Marie uchráněné dědičné viny nás chce stále přivádět k Srdci Ježíšovu a k jeho milosrdenství, je nejhlubším smyslem škapulíře obrátit se ke Kristu v jeho světle a jeho lásce, jak to požaduje svatý Pavel: Vy, kteří jste pokřtěni v Krista, Krista jste si oblékli (Gal 3,27).

Vedle nejvýznamnějšího karmelského škapulíře existuje ještě 17 dalších. Lze jen doporučit nošení karmelského škapulíře, který byl obdařen tolika milostmi. Právo vložit škapulíř křesťanu, který touží být jeho nositelem, má dnes každý katolický kněz.

Dr.  Thomas Mayer

Prevzaté (skrátene) z lumendelumine.cz

16. júl – sviatok Panny Márie Karmelskej